4.11

Adquisicions oneroses i titularitats dubtoses en el règim de separació
Els articles 232-3 i 4 del Codi Civil de Catalunya

Es proposa un comentari dels arts 232-3 i 4 del Codi civil de Catalunya que, en seu de règim econòmic de separació, pretenen facilitar la determinació del patrimoni propi de cada cònjuge. El primer ho fa a propòsit dels béns adquirits onerosament durant el matrimoni per un d´ells. La finalitat de la disposició seria, en tot cas, preservar el sistema general d´adquisició de titularitats reals en aquells casos en què la contraprestació satisfeta prové del patrimoni del cònjuge no-adquirent. Defugint de tota idea de subrogació real, es dóna resposta al supòsit presumint que s´ha atorgat una donació entre cònjuges. La segona d´aquelles disposicions encara la qüestió de les titularitats dubtoses.

Acquisitions for consideration and dubious titles in a matrimonial separation of property system: articles 232-3 and 232-4 of the Catalan Civil Code

We propose a comment of articles 232-3 and 4 of the Catalan Civil Code of Catalonia, which seeks to facilitate the determination of the equity of each spouse married under a separate property regime. Article 232-3 refers to assets acquired during the marriage in which one of the spouses holds the title to ownership yet the price is actually paid by the other spouse. The provision deems this payment a gift to the title-holder. Article 232-4 deals with the issue of uncertain entitlements.

Keywords. , ,
Descargar PDF: Esp [279 KB] | Cat [295 KB]
descargas - 1.917 visualizaciones
Lidia Arnau Raventós, «Adquisicions oneroses i titularitats dubtoses en el règim de separació. Els articles 232-3 i 4 del Codi Civil de Catalunya», InDret 4.11