1.07

Comparativa entre les reformes dels Estatuts d’Autonomia de Catalunya i d’Andalusia
Articles impugnats davant el Tribunal Constitucional

Presentació
La Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ha estat objecte de set recursos d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional. Entre aquests recursos destaca l’interposat per més cinquanta diputats del Partit Popular el passat 31 de juliol de 2006. El recurs afecta un total de 114 articles dels 223 que conté l’Estatut català (més de la meitat), contra 9 disposicions addicionals de les 15 que té l’Estatut i 3 disposicions finals de les 4 que conté, a més de tres paràgrafs del seu Preàmbul.
La Proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia d’Andalusia, aprovada al Congrés el 2 de novembre, amb els vots favorables del Partit Popular, i pendent d’aprovació al Senat, ofereix l’oportunitat de comparar els preceptes d’ambdós Estatuts. Tot seguit es presenta un quadre amb la comparativa dels articles de l’Estatut català que han estat impugnats amb els corresponents de la proposta de reforma de l’Estatut andalús que són idèntics, molt semblants o similars amb variacions, algunes de matís i d’altres de fons.

Descargar PDF: | Cat [1.021 KB]
descargas - 2.000 visualizaciones
Albert Lamarca i Marquès, Vanessa Casado Pérez, «Comparativa entre les reformes dels Estatuts d’Autonomia de Catalunya i d’Andalusia. Articles impugnats davant el Tribunal Constitucional», InDret 1.07