3.08

Competència exclusiva en legislació civil versus assumpció de la competència en dret civil balear. L’art. 30.27 EAIB

Dins l’estructura competencial instaurada per la Constitució de 1978, la matèria civil té un tractament que no és uniforme perquè el seu art.149.1.8 inclou la legislació civil com a competència exclusiva de l’Estat, encara que la regla 8a del precepte esmentat excepciona de l’aquesta competència, la «conservació, modificació i desenvolupament per les comunitats autònomes dels drets civils forals o especials», sempre que l’ hagin conservat («allí on existeixi», diu l’art.149.1.8 CE).

L’estudi abasta a dues vessants del precepte constitucional, d’una banda, la justificació, basada en una breu anàlisi històrica, de l’existència i vigència del dret civil balear, com a fonament requerit per la Constitució per a permetre a l’Estatut d’Autonomia assumir la competència legislativa exclusiva en dret civil propi; s’analitza ensems la «qüestió» valenciana sorgida del seu reformat Estatut d’Autonomia. D’altra banda, atesa la situació de conflictivitat arran de l’abast d’aquesta competència legislativa autonòmica, s’analitza la nova redacció de l’art. 30.27 del reformat Estatut d’Autonomia de les Illes Balears que intenta donar una interpretació més extensiva a l’àmbit competencial en dret civil, encara que no ha aconseguit la claredat de l’art. 129 EAC.

State Powers regarding civil law versus Balearic Parliament Powers. The Section 30.27 of the Charter of Autonomy of the Balearic Islands

Within the State-Autonomous Communities distribution of powers set forth by the Spanish Constitution of 1978, civil law has a non-uniform treatment. Section 149.1.8 of the Constitution lists the civil legislation among the exclusive powers of the State, except for the “preservation, modification and development by the Autonomous Communities of their historical (foral) or special civil law”. The exception is only applicable to those Autonomous Communities, which have preserved them through the years.

This article deals with two issues arisen by the afore-mentioned constitutional rule. On the one hand, it provides a brief historical justification of the existence and in force status of the Balearic Civil Law, which serves as the basis required by the Constitution for an Autonomous Community to assume legislative powers regarding its own civil law; simultaneously, the article explores the “Valencia issue” arisen from the reformed Charter of Autonomy of Valencia. On the other hand, the article reacts to the conflictive debate on the Autonomous Community legislative powers in the field of private law and comments on the wording of Section 30.27 of the reformed Charter of Autonomy of the Balearic Islands. The Section aims to provide broader powers to the Balearic Parliament, although it has not a clear-cut rule as that of Section 129 of the Catalan Charter of Autonomy.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp [349 KB] | Cat [345 KB]
descargas - 1.483 visualizaciones
María Pilar Ferrer Vanrell, «Competència exclusiva en legislació civil versus assumpció de la competència en dret civil balear. L’art. 30.27 EAIB. », InDret 3.08