Compromís ètic

InDret es compromet a adequar el seu funcionament i organització als estàndards ètics en la investigació científica i exigeix el seu compliment a totes les parts involucrades en el procés de publicació (autors, editors, avaluadors externs i personal de suport). La revista adopta els deures ètics proposats pel Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors.

 

Deures dels editors

Comportament lleial

Els originals que es presenten a InDret són avaluats exclusivament per la seva qualitat i contingut científic. L’avaluació no té en compte ni considera sota cap circumstància la raça, gènere, orientació sexual, creences religioses, edat, origen ètnic, nacionalitat o posicionaments filosòfics o polítics dels autors

Confidencialitat

Editors i persones que col·laboren amb l’edició de la revista es comprometen a no revelar l’autoria d’un treball als avaluadors ni la identitat d’aquests a l’autor o autors del treball. També es comprometen a no facilitar informació sobre el procés d’avaluació a una altra persona diferent de l’autor l’original ha estat objecte d’avaluació.

Declaració de l’existència d’un conflicte d’interès

Els materials i treballs que s’hagin presentat per a la seva publicació a la revista però que no es publiquin finalment no podran ser utilitzats per les persones que hagin participat en la seva gestió o avaluació sense el consentiment exprés de l’autor o autors.

Decisió de publicació

El Consell de Redacció de la revista decideix els treballs que es publiquen a la revista, una vegada que hagin superat el procés d’avaluació externa. La decisió de publicació s’adoptarà d’acord amb les directrius de la revista i les normes legals vigents en matèria de plagi, difamació i propietat intel·lectual. El Consell de Redacció pot consultar amb els membres de Consell Editorial la conveniència de publicar un treball.

 

Deures dels avaluadors

Procés necessari per a la publicació

L’avaluació externa dels treballs és un procés indispensable per a la publicació d’originals a InDret. El procés és anònim i el Consell de Redacció de la revista es compromet a respectar la decisió dels avaluadors. Només en situacions excepcionals, després de la finalització del procés d’avaluació d’un treball, l’editor executiu de la revista pot suggerir a l’autor o autors millores en el treball que, en tot cas, hauran de justificar-se per raons formals o per la necessitat d’adequar el treball a la línia editorial de la revista.

Diligència

S’espera que l’avaluador a qui la revista sol·liciti l’avaluació d’un treball manifesti en el moment de l’encàrrec seva impossibilitat de realitzar-lo en el termini indicat així com eventuals conflictes d’interessos que pogués detectar.

Confidencialitat

El procés d’avaluació externa és completament anònim. L’autor o autors del treball no coneixen la identitat dels avaluadors ni aquests coneixen durant el procés d’avaluació la identitat de l’autor o autors. Els treballs es sotmeten a el procés d’avaluació després de l’oportuna anonimització, de tal manera que no sigui possible identificar, de manera directa o indirecta, la identitat de l’autor o autors. La confidencialitat es manté durant tot el procés i es preserva també internament durant la gestió del procés editorial.

Objectivitat

L’avaluació s’ha de basar en criteris objectius. L’informe no pot contenir referències personals a la suposada identitat o trajectòria de l’autor o autors del treball. S’espera que l’avaluador fonamenti la seva opinió en arguments clars i sòlids, amb afany de millorar el treball avaluat i d’ajudar a Consell de Redacció a l’adopció de la decisió sobre la seva publicació a la revista.

Identificació de les fonts

Si s’escau, els avaluadors han d’identificar cites o fonts publicades rellevants en el treball i de les que aquest no en doni notícia. Les objeccions basades en la manca d’originalitat del treball avaluat han d’adjuntar la referència prèvia que manifesti tal falta d’originalitat. L’avaluador ha de posar en coneixement de Consell de Redacció les similituds que puguin existir entre el treball avaluat i altres ja publicats dels quals tingui coneixement per raó de la seva especialitat.

Conflicte d’interès

La informació i les idees que l’avaluador obtingui durant el procés d’avaluació no poden ser utilitzades en benefici propi per l’avaluador. L’avaluador haurà de renunciar a avaluar un treball si detecta qualsevol conflicte d’interès, en raó del tema del treball o de la suposada identitat de l’autor o autors.

 

Deures dels autors

Compliment dels estàndards d’investigació científica

Els treballs han de contenir els resultats d’una investigació original. L’autor o autors han de donar raó dels estudis en què fonamenten les seves afirmacions. Si s’escau, les dades o taules han de presentar-se forma clara en el treball amb identificació de la seva font. El treball ha de detallar suficientment les fonts emprades, de tal manera que sigui possible contrastar les afirmacions que contingui. La inclusió d’afirmacions conscientment inexactes o falses es considera una falta ètica que la revista no accepta.

Originalitat i plagi

InDret publica treballs inèdits i originals, excepte en aquells casos excepcionals en què el Consell de Redacció consideri oportuna la publicació d’una traducció d’un treball ja publicat. Els autors estan obligats a identificar i citar les fonts en què es basa el seu treball i que fonamenten les conclusions.

Publicació múltiple

Un autor no hauria de publicar els mateixos resultats de la seva investigació en un mateix format en més d’una publicació primària. La presentació simultània d’un mateix original a diverses publicacions es considera un comportament contrari als principis ètics i que la revista considera inacceptable.

Identificació de fonts

Els autors han d’identificar les fonts emprades amb cita de les aportacions alienes que incloguin en el treball.

Accés a dades

Els autors han d’estar en condicions de mostrar les dades en què fonamentin les afirmacions i conclusions del seu treball. Han de conservar aquestes dades, per tant, durant un termini prou raonable per a permetre la confrontació o anàlisi externa.

Autoria

La condició d’autor correspon als que hagi contribuït de manera significativa en la concepció, disseny, execució, interpretació o redacció del treball. Totes les persones en què es doni alguna de les circumstàncies anteriors, haurien de constar com a autors. Aquelles persones que, sense poder ser considerats com a autors, hagin col·laborat en el seu procés d’elaboració, han de constar en un apartat d’agraïments que els autors han d’incloure a l’efecte en el seu treball.

En el cas d’autoria múltiple, l’autor que sotmeti el treball per a la publicació a la revista s’ha d’assegurar que totes les persones que poden ser considerades com a autors consten amb aquesta condició. El treball només pot presentar-se per la seva avaluació i eventual publicació a InDret si tots els coautors estan d’acord. La revista presumeix aquest consentiment quan un treball en coautoria se sotmet a el procés de publicació.

Declaració de conflictes d’interessos

L’autor o autors han de manifestar al seu treball les circumstàncies que puguin donar lloc a un conflicte d’interès a resultes del finançament, col·laboració en la redacció o en l’accés a les dades, existència de deures fiduciaris o de qualsevol altre tipus. En aquests casos, aquestes circumstàncies, que poden donar lloc a un conflicte d’interessos actual o potencial, s’han de fer constar en el treball.

Errors en treballs publicats

Si l’autor o autors detecten errors o inexactituds rellevants en treballs ja publicats a InDret, ho ha de posar immediatament en coneixement de l’editor executiu de la revista i col·laborar per a la publicació de la corresponent rectificació.

 

Manifestació sobre males pràctiques

En casos de conducta irregular, publicació fraudulenta o plagi, l’editor executiu de la revista adoptarà les mesures que consideri oportunes per a resoldre la situació generada per aquestes pràctiques. Entre d’altres mesures possibles, pot decidir-se la publicació d’una manifestació o d’una correcció i, en els casos més greus, la retirada del treball, amb l’oportuna notícia sobre les raons de la seva exclusió del sumari de la revista.

 

Titularitat i gestió

InDret és gestionada i publicada pels directors i pel consell editorial de la revista. InDret rep suport institucional del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra i finançament de les administracions públiques espanyola i catalana. InDret no està associada amb cap editorial comercial. Les marques d’InDret pertanyen a l’editor fundador de la revista.