Criteris de publicació

Presentació d’originals

Els autors interessats a publicar els seus treballs d’investigació a InDret han d’enviar el text mitjançant el formulari de presentació d’originals que trobaran la pàgina web de la revista. El treball ha de ser original i inèdit i ha d’estar editat d’acord amb les indicacions que es contenen en el Llibre d’Estil de la revista, també disponible a la pàgina web. InDret es reserva el dret de modificar els treballs que publiqui per adaptar-los a les exigències formals de el Llibre d’Estil.

La presentació d’un treball implica que la seva eventual publicació a InDret ha estat consentida per tots els seus coautors, així com que les autoritats responsables de la feina duta a terme per l’autor o autors autoritzen la seva publicació. InDret presumeix, i així ho exigeix als autors, que el treball no ha estat publicat amb anterioritat i que no es presenta simultàniament per a la seva publicació en qualsevol altre mitjà de difusió.

Els treballs que incloguin taules, dades o que citin treballs ja publicats hauran de manifestar aquest extrem i són responsables de demanar les autoritzacions oportunes dels respectius autors o editorials i de posar de manifest en el propi text de la feina. La presentació d’un treball en el qual no consti referència a cap de les circumstàncies anteriors, es presumeix original i d’obra exclusiva del seu autor.

InDret publica treballs escrits en castellà, català o anglès.

 

Avaluació per experts externs

 1. a) Informació general

Tots els treballs, de totes les seccions de la revista, que es publiquin a l’apartat «Anàlisi» estan subjectes a avaluació prèvia per part d’experts externs a la revista.

La resta de contribucions a la revista poden subjectar-se a un sistema d’avaluació si així ho considera el Consell de Redacció en atenció al contingut analític del treball o la seva rellevància. En general, els treballs referits a notes de jurisprudència, presentació de novetats legislatives, recensions de llibres o similars no s’han de subjectar a un procés de revisió i es publicaran, segons correspongui, en les seccions «Actualitat» o «Recensions» de la revista. Les traduccions d’obres ja publicades en altres idiomes que, pel seu interès, pugui publicar InDret no se sotmeten a un mecanisme d’avaluació externa.

 1. b) Sistema d’avaluació doble i anònima

InDret utilitza un sistema d’avaluació doble i anònima. El sistema implica que cada contribució se sotmet a l’anàlisi de dos avaluadors, designats per raó de la seva especialitat, que de manera autònoma i independent emeten el seu parer sobre la conveniència de la publicació d’un treball a la revista i, si escau, proposen o indiquen canvis en el treball. El procés és completament anònim. Els avaluadors desconeixen la identitat de l’autor o autors de la feina o altres dades que podrien portar a identificar-los. A aquest efecte, els treballs s’anonimitzen convenientment abans d’iniciar el procés d’avaluació. L’autor o autors no coneixen la identitat dels avaluadors.

 1. c) Criteris de publicació

InDret rep més originals que els que pot publicar. Per a la seva publicació a la revista, un treball hauria de complir amb els següents criteris generals:

 • Rellevància i interès del tema
 • Correcció de l’anàlisi legal d’acord amb els estàndards en les ciències socials
 • Cita i tractament correcte de les fonts legals i jurisprudencials rellevants
 • Correcció expressiva i claredat en el llenguatge i en la presentació del tema que sigui objecte d’estudi.
 1. d) Procés de revisió

Tots els originals que es presenten per a la seva publicació a InDret són llegits pels membres del seu Consell de Redacció, en funció de les seves respectives especialitats. El Consell de Redacció pot rebutjar l’inici del procés d’avaluació de treballs que no encaixin en la línia editorial de la revista o que presentin un tractament manifestament insuficient de el tema que plantegen.

Els originals que es considerin d’interès potencial per a la revista s’enviaran, sense dades personals que permetin intuir la seva autoria, a dos avaluadors externs, aliens a el Consell de Redacció i a el personal de suport de la revista. Cada avaluador de redactar un informe en el mateix idioma en què s’hagi redactat l’original.

Els avaluadors externs conclouran, de manera fonamentada si el treball:

 • Pot ser publicat en l’estat en què ha estat presentat pel seu autor sense necessitat de modificacions.
 • Milloraria amb la incorporació d’alguna de les observacions indicades en l’informe. En aquest cas, es convida l’autor a considerar la proposta de millora.
 • No pot ser publicat a la revista, llevat que l’autor incorpori algunes modificacions indicades per l’avaluador.
 • El treball no pot ser publicat en cap cas en la revista.

Si els dos informes no són coincidents, el Consell de Redacció pot sol·licitar la seva opinió a un tercer expert, la decisió de dirimir la controvèrsia.

Els avaluadors no tenen accés als informes redactats per altres avaluadors d’un mateix treball.

Els informes d’avaluació s’enviaran als autors perquè, si escau, tinguin en compte o incorporin els suggeriments fets pels avaluadors. La versió de la feina que incorpori els suggeriments indicades pels avaluadors com a requisit previ per a la seva publicació serà sotmesa, de nou, a la revisió dels mateixos avaluadors que van fer les observacions perquè avaluïn la seva correcta incorporació. L’autor o autors poden justificar en un document les raons per les quals decideix no incorporar algunes de les modificacions indicades pels avaluadors. El Consell de Redacció no enviarà de nou per la seva avaluació treballs que no incorporin les modificacions suggerides i que no donin raó suficient de l’omissió.

La decisió final sobre la publicació d’un treball correspon a Consell de Redacció, que adoptarà una decisió en atenció al contingut dels informes d’avaluació.

 1. e) Selecció d’avaluadors

La selecció dels avaluadors i la seva tasca són crucials per a InDret. El Consell de Redacció selecciona avaluadors per a cada treball en funció de la seva especialitat en la matèria i del seu prestigi nacional i internacional.

El Consell de Redacció contacta amb els avaluadors abans d’efectuar el seu nomenament i l’assignació del treball a avaluar. Els avaluadors han de ser conscients que la informació que els facilita la revista és sensible i que té el seu origen en la feina d’altres persones.

 1. f) Redacció de l’informe d’avaluació

La missió principal de l’informe d’avaluació és orientar el Consell de Redacció sobre la conveniència de la publicació d’un treball. Alhora, s’espera que l’informe incorpori suggeriments de millora i, en tot cas, que fonamenti les raons per les que un treball no ha de ser publicat a la revista. Es prega als avaluadors que siguin objectius i constructius i que la crítica es manifesta d’acord amb les regles de correcció acadèmica. Es prega evitar objeccions que, per generals, no tinguin capacitat explicativa de la decisió que adopti l’avaluador.

 1. g) Terminis

InDret es compromet a fer una gestió àgil de el procés de publicació. Es tracta d’un esforç que es fa en benefici dels autors i de tota la comunitat científica. Es prega, per tant, als avaluadors que s’ajustin als terminis acordats amb la revista per a l’emissió del seu informe. En cas que prevegin un retard, se’ls prega que ho comuniquin per poder mantenir informats a l’autor o autors sobre la gestió del seu treball i, si escau, sobre el termini previsible de publicació.

 

Drets d’autor i accés obert (Open Access)

 

InDret adopta drets no exclusius de distribució, comunicació pública i de reproducció dels treballs que publica, així com per al seu dipòsit en els repositoris i bases de dades en què s’indexa la revista.

 

Els lectors poden llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enllaçar el text íntegre de qualsevol dels treballs publicats a InDret sempre que no ho facin amb finalitats comercials, sense altra limitació que les derivades de el dret acadèmic de cita i de la necessària autorització dels autors quan sigui precisa.