3.19

El Dret penal i la identitat religiosa

Universitat de València

L’existència de delictes religiosos en un Estat laic resulta problemàtica en la mesura que el principi de neutralitat impedeix que els poders públics es posicionen a favor d’una determinada confessió. No obstant això, no pot ignorar-se el fet que la identitat religiosa de les persones constitueix un element clau en la configuració de les societats multiculturals. La qüestió que s’analitza en aquest treball és si el reconeixement de les singularitats religioses de cada individu o comunitat pot justificar una política criminal encaminada a la protecció d’aquesta identitat. Per a això es parteix d’una anàlisi històrica i comparada dels delictes religiosos amb el fi que l’estudi de la seua evolució i dels diferents sistemes de regulació ens ajude a comprendre millor els problemes que plantegen en l’actualitat.

Criminal Law and Religious Identity

The existence of religious offences in a secular state emerges problematic since the principle of neutrality prevents public authorities from siding with one or other creed. However, the fact people’s religious identity constitutes a key element when it comes to shape multicultural societies can’t be overlooked. The question analysed in this paper is whether recognition of religious peculiarities of each individual or community can justify a criminal policy meant to protect that identity. In order to do so, a historical and comparative analysis of religious offences is made to study the evolution of different regulation systems with the aim of understanding the current issues those offences raise.

Keywords. , , ,
Descargar PDF: Esp [447 KB]
descargas - 1.982 visualizaciones
David Colomer Bea, «El Dret penal i la identitat religiosa. », InDret 3.19