3.03

Els recursos de cassació i extraordinari per infracció processal en la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: aspectes processals

El present treball té per objecte l’examen de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en matèria processal. Concretament, s’hi analitzen els pronunciaments efectuats pel Tribunal des de l’entrada en vigor de la nova Llei d’Enjudiciament Civil, en relació amb els dos instruments extraordinaris d’impugnació que aquesta li atribueix en determinades circumstàncies: el recurs de cassació i el recurs extraordinari per infracció processal. D’aquesta manera, es pretén aportar un estudi sistemàtic de la interpretació que l’esmentat Tribunal està efectuant de les normes reguladores d’ambdós mitjans d’impugnació –competència, resolucions recorribles, motius, admissibilitat i tècnica cassacional–, així com dels diferents problemes teòrics i pràctics que aquesta interpretació planteja des d’una perspectiva estrictament juridicoprocessal.

Descargar PDF: Esp [534 KB] | Cat [517 KB]
descargas - 592 visualizaciones
Francisco Málaga Diéguez, «Els recursos de cassació i extraordinari per infracció processal en la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: aspectes processals. », InDret 3.03