4.08

Fums desiguals
Comentari a la STSJC, Sala Civil i Penal, 31.3.2008 (MP: Mª Eugènia Alegret Burgués)

L’objecte del plet són els requisits necessaris per a la instal·lació d’una xemeneia per a l’evacuació dels fums del local situat en els baixos d’un edifici en règim de propietat horitzontal. La matèria no és nova, però la STSJC de 31 de març de 2008 suposa un canvi de criteri jurisprudencial en relació amb la STSJC de 15 de gener de 2005, que la Sala ha de justificar per evitar la infracció del principi d’igualtat en l’aplicació de la llei.

Unequal smoke. Comments on the Catalonia Supreme Court’s decision, March 31st, 2008

The case analyzes the necessary requisites to install a chimney to evacuate the smoke generated by the snack bar located on the ground floor of a commonhold development. The matter is not new in Spain, but the decision of March 31st, 2008 changes the criterion held in the previous ruling of January 15th, 2005. Therefore, the court has to justify its respect for the principle of equality in the judicial application of the law.

Keywords. , ,
PDF download: | Cat [197 KB]
downloads - 1.977 views
Joan Marsal Guillamet, «Fums desiguals. Comentari a la STSJC, Sala Civil i Penal, 31.3.2008 (MP: Mª Eugènia Alegret Burgués)», InDret 4.08