Informació Estadística

Des de gener de 2008, i d’acord amb allò disposat a l’Apèndix 1 de la Resolución de 17 de noviembre de 2006, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación (BOE núm. 280, 23 de novembre de 2006) i en l’Annex 2 de la Resolució IUE/3582/2007, de 29 de novembre, per la qual es dóna publicitat als criteris específics per a l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca (DOGC núm. 5021, 3 de desembre de 2007), InDret té un apartat fix amb informació estadística sobre el nombre de treballs rebuts, acceptats i rebutjats. Així mateix, informa sobre la seva progressiva indexació en bases de dades especialitzades.

Informació estadística