2.13

La successió intestada dels parents col·laterals al Codi civil de Catalunya

En aquest treball s’estudia la regulació catalana de la successió intestada dels parents col·laterals (arts. 442-9 a 442-11 CCCat), tenint ben present que és fruit d’una tensa evolució. L’objectiu és justificar-ne les peculiaritats, resoldre’n les dificultats interpretatives i valorar les opcions de política jurídica que se’n trasllueixen.

The intestate succession of collateral relatives in the Catalan Civil Code

This paper examines the Catalan rules governing the intestate succession of collateral relatives (arts. 442-9 to 442-11 CCCat) bearing in mind that they are the result of a tense evolution. The aim is to justify its peculiarities, to solve their interpretative problems and to assess the underlying policy options.

Keywords. , , ,
PDF download: Esp []
downloads - 1.198 views
Jaume Tarabal Bosch, «La successió intestada dels parents col·laterals al Codi civil de Catalunya. », InDret 2.13