3.05

L’accessió en la jurisprudència del TSJC durant 2004

L’art. 278 CDCC ha tingut una peculiar aplicació en els Tribunals amb seu a Catalunya com a conseqüència de la suma de tres factors, dos d’interns i un d’extern. Són causes imputables al Dret català, primerament, la regulació insuficient de l’accessió; segonament, la manca d’una norma catalana que fixi el règim general de liquidació d’una situació possessòria indeguda. La causa externa són les normes de fixació de la competència dels Tribunals Superiors de Justícia per conèixer del recurs de cassació. El conjunt d’aquests elements ha dut a què s’apliqués l’art. 278 a supòsits de liquidació de millores i a què s’hagi diluït el concepte de bona fe de l’incorporador. L’activitat legislativa del Parlament de Catalunya hauria d’impedir que aquestes situacions es reproduïssin en el futur.

Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.274 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «L’accessió en la jurisprudència del TSJC durant 2004. », InDret 3.05