Posicionament

Índexs d’impacte i Índex de Qualitat Relatiu (IQR)

MIAR. Matriz de Información para el Análisis de Revistas

MIAR recull els següents indicis de qualitat d’InDret:

  • Està a una base de dades d’indexació i resum o a DOAJ = +3
  • Antiguitat = 16 años (data d’inici: 2000).
  • Pervivència: log10(16) = +1.2
  • Índex ICDS (Índex Compost de Difusió Secundaria): 
Any 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
ICDS 3.8 3.8 3.8 3.8 4.2 4.2 4.176 4.146 4.114 4.079 4.041 4.000 3.000 2.500

Dialnet

IDR. Dialnet Métricas

  • Impacte 2021 0,57
  • DRET 2021 19/355
  • DRET MULTIDISCIPLINAR 2021 3/75

 

Ranking de Revistas Jurídicas por especialidades de la Conferencia de Decanos y Decanas de Derecho de España

CATEGORIA ICRED ICRED-N GRUP PERCENTIL QUARTIL
DRET CIVIL 40,13 0,44 G18 0,193 Q1
CRIMINOLOGIA 3,162 0,437 G14 0,563 Q1
DRET INTERNACIONAL PRIVAT 0,57 0,022 Q2
DRET MERCANTIL 6,37 0,07 G3 16,23 Q1
DRET PENAL 45,96 0,966 G19 0,09 Q1
MULTIDISCIPLINAR DRET Q1

 

Inclusió a classificacions de revistes especialitzades

LATINDEX: Compleix 34 dels 36 criteris avaluats
DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales (información disponible actualizada a 19/01/2022)
CARHUS Plus +

Versió 2010: valoració B

Versió 2014: valoració A

Versió 2018: valoració B

Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC)

Classificació en ciències socials: D

Categorización de las revistas españolas de ciencias sociales y humanas según criterios de calidad en la investigación en humanidades (ANEP/FECYT)

Informe. Versió actualitzada el setembre de 2008

(http://www.mec.es/ciencia/anep/files/2007-criterios-hh.pdf)

Classificació: C

DULCINEA. Derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas científicas españolas
Directory of Open Access Journals
ERIHPlus
REDIB. Red Iberoamericana de Innovación y conocimiento científico

Al gener de 2022, InDret ha estat admesa a Scopus.