Posicionament

Índexs d’impacte i Índex de Qualitat Relatiu (IQR)

IN-RECJ: indexada. Informació únicament disponible pels anys 2001-2010:

  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Índex d’impacte 0.058 0.074 0.066 0.033 0.040 0.023 0.000 0.090 0.092 0.000
Quartil 2 1 1 2 2 4 4 2 2 4

RESH. Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades

Criteris de qualitat editorial Difusió Opinió experts Impacte
CNEAI ANECA LATINDEX BASES DE DADES 2009 2004-2008
14 16 34 1 0.48 0.122

 

MIAR. Matriz de Información para el Análisis de Revistas

MIAR recull els següents indicis de qualitat d’InDret:

  • Està a una base de dades d’indexació i resum o a DOAJ = +3
  • Antiguitat = 16 años (data d’inici: 2000).
  • Pervivència: log10(16) = +1.2
  • Índex ICDS (Índex Compost de Difusió Secundaria): 
Any 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
ICDS 3.8 3.8 3.8 4.2 4.2 4.176 4.146 4.114 4.079 4.041 4.000 3.000 2.500

Inclusió a classificacions de revistes especialitzades

LATINDEX: Compleix 34 dels 36 criteris avaluats
DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales (información disponible actualizada a 19/01/2022)
CARHUS Plus +

Versió 2010: valoració B

Versió 2014: valoració A

Versió 2018: valoració B

Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC)

Classificació en ciències socials: D

Categorización de las revistas españolas de ciencias sociales y humanas según criterios de calidad en la investigación en humanidades (ANEP/FECYT)

Informe. Versió actualitzada el setembre de 2008

(http://www.mec.es/ciencia/anep/files/2007-criterios-hh.pdf)

Classificació: C

DULCINEA. Derechos de explotación y permisos para el auto-archivo de revistas científicas españolas

Al gener de 2022, InDret ha estat admesa a Scopus.