3.10

Principi d’unitat familiar i canvi de veïnatge civil per residència
Comentari a la STS, 1a, 14.9.2009

En la línia del que havia apuntat la majoria de la doctrina, la STS de 14.9.2009 considera que des de l’entrada en vigor de la Constitució espanyola (1978) havia d’entendre’s derogada la regla de propagació a l’esposa del veïnatge civil del marit prevista a l’art. 14.4 Codi civil espanyol [redacció de 1974]; això suposa que des d’aleshores la dona casada podia canviar autònomament de veïnatge civil. Partint d’això, en el cas judicat, la dona va canviar de veïnatge civil per residència continuada a Catalunya durant més de deu anys sense declaració en contra (art. 14.3.2n CCe [1974] i 14.5.2n CCe [1990]), veïnatge civil català que mantenia en el moment de la seva mort, malgrat haver realitzat diferents manifestacions ­que resulten ineficaces- en el sentit de tenir o de voler conservar el veïnatge civil navarrès.

Principle of family unity and change of “vecindad civil” by residence. Comment on the Supreme Court Decision 588/2009, of September 14th

On the lines put forward by the majority of doctrine, the Supreme Court Decision of 14.09.2009 considers that, since the entry into force of the Spanish Constitution in 1978, the rule according to which the wife acquired her husband’s “veïnatge civil” –a category that operates in lieu of nationality to determine which one of the different legislations that coexist within Spain should be applied– as provided in art. 14.4 of the Spanish Civil Code [1974] should be deemed repealed. Thus, since 1978, a married woman can change her “veïnatge civil” regardless of her husband’s. On this basis, in the present case the woman changed “veïnatge civil” by continuous residence in Catalonia for more than ten years without having stated the contrary (art. 14.3.2 Spanish Civil Code [1974] and 14.5.2 Spanish Civil Code [1990]), and she maintained such Catalan “veïnatge civil” until the moment of her death, despite having stated several times –to no effect– that she had or wished to maintain the “veïnatge civil” of Navarra.

Keywords. , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.573 visualizaciones
Esperança Ginebra Molins, «Principi d’unitat familiar i canvi de veïnatge civil per residència. Comentari a la STS, 1a, 14.9.2009», InDret 3.10