1.22

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (setembre-desembre de 2021)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 21 de setembre, 6 d’octubre, 5 i 9 de novembre i 4 de desembre de 2021

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 21 de setembre de 2021 (llicència de segregació i certificació cadastral descriptiva i gràfica amb georeferenciació dels vèrtexs de la porció segregada per a inscriure l’adquisició d’un edifici-refugi inclòs en una finca registral corresponent a una explotació elèctrica), 6 d’octubre de 2021 (inscripció a favor de l’hereva en pacte successori malgrat les disposicions testamentàries posteriors contradictòries amb el pacte), 5 de novembre de 2021 (cancel·lació d’una hipoteca canviària pel decurs del termini), 9 de novembre de 2021 (modificació dels estatuts de propietat horitzontal per tal de prohibir diversos usos dels elements privatius) i 4 de desembre de 2021 (drets d’adquisició preferent establerts en atribucions particulars en pacte successori i aportació de tota una comunitat de béns a una societat).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation (September-December 2021)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation dated 21 September 2021 (separate registration of a building located within an electricity production operation: the requirements of administrative licence and descriptive and graphic cadastral certificate with georeferencing of the vertices of the segregated parcel of land ), 6 October 2021 (the heir designated in a succession agreement prevails over later testamentary designations), 5 November 2021 (bills-of-exchange mortgage: prescription and cancellation at the Land Registry), 9 November 2021 (modification of the condominium regulations in order to forbid a number of uses of the privately owned units despite the opposition of one of the owners), and 4 December 2021 (transfer of joint property assets to a company and rights of first refusal created in a succession agreement).

Keywords. , , , , , , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [963 KB]
descargas - 1.241 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (setembre-desembre de 2021). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 21 de setembre, 6 d’octubre, 5 i 9 de novembre i 4 de desembre de 2021», InDret 1.22 ,pp. 452-467