2.21

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (desembre de 2020 – febrer de 2021)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 22 i 23 de desembre de 2020 i 4 de febrer de 2021

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 22 de desembre de 2020 (reducció de capital social i drets de tanteig i retracte de l’Administració), 23 de desembre de 2020 (venda de béns de menors subjectes a administració especial: la necessitat d’autorització judicial) i 4 de febrer de 2021 (els drets d’adquisició preferent de l’Administració en primeres i ulteriors transmissions d’habitatges provinents d’execucions hipotecàries).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (December 2020- February 2021)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 22 December 2020 (capital reduction and the Public Administration’s rights of first refusal), 23 December 2020 (sale of property subject to special administration when the vendors are minors: the need for judicial authorisation) and 4 February 2021 (the Public Administration’s rights of first refusal with regard to the first and subsequent transfers of homes acquired by means of mortgage enforcement procedures).

Keywords. , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [283 KB]
descargas - 1.321 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (desembre de 2020 – febrer de 2021). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 22 i 23 de desembre de 2020 i 4 de febrer de 2021», InDret 2.21 ,pp. 367-382