1.16

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol-octubre 2015)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 14 de juliol (JUS/1726/2015; JUS/1744/2015 i JUS/1745/2015) i 15 d’octubre (JUS/2437/2015 i JUS/2438/2015) de 2015.

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 14 de juliol de 2015 (JUS/1726/2015; DOGC núm. 6925, de 31.7.2015) i 15 d’octubre de 2015 (JUS/2438/2015; DOGC núm. 6993, de 9.11.2015) (modificació d’estatuts de la comunitat de propietaris amb limitació de les facultats d’ús d’elements privatius, contra l’oposició d’algun dels titulars); 14 de juliol de 2015 (JUS/1744/2015; DOGC núm. 6926, de 3.8.2015) (escriptura de presa de possessió de llegat de finca inscrita a favor dels beneficiaris de donacions declarades inoficioses judicialment); 14 de juliol de 2015 (JUS/1745/2015; DOGC núm. 6927, de 4.8.2015) (modificació d’estatuts per tal de limitar certes facultats dels propietaris de locals de negoci i per obligar-los a contribuir a les despeses) i 15 d’octubre de 2015 (JUS/2437/2015) (la ineficàcia de la institució d’hereu no fa reviure el testament anterior).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (July-October 2015).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 14 July 2015 (JUS/1726/2015; DOGC n. 6925, de 31.7.2015) and 15 October 2015 (JUS/2438/2015; DOGC n. 6993, de 9.11.2015) (modification of condominium rules affecting the extent of the owners’ powers, when one of these opposes the agreement); 14 July 2015 (JUS/1744/2015; DOGC n. 6926, de 3.8.2015 (deeds whereby a legatee takes possession of an immovable registered in the name of the beneficiaries of a donation that was successfully challenged due to infringement of the forced share rules); 14 July 2015 (JUS/1745/2015; DOGC n. 6927, de 4.8.2015)(modification of condominium rules in order to limit certain ownership powers and impose a contribution to expenses) and 15 October 2015 ((JUS/2437/2015; DOGC n. 6993, 9.11.2015) (an ineffective designation of an heir does not detract from the revocatory capacity of the will, thus leading to intestacy).

Keywords. , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp [244 KB]
descargas - 1.196 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol-octubre 2015). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 14 de juliol (JUS/1726/2015; JUS/1744/2015 i JUS/1745/2015) i 15 d’octubre (JUS/2437/2015 i JUS/2438/2015) de 2015.», InDret 1.16