2.13

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny-juliol 2012)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 29 de juny i de 19 i 26 de juliol de 2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 29 de juny de 2012 (manca d’exoneració expressa de la necessitat de cèdula d’habitabilitat en la transmissió d’un habitatge usat), 19 de juliol de 2012 (denegació d’inscripció de la renúncia a quota indivisa en comunitat ordinària) i 26 de juliol 2012 (dret aplicable a la renúncia d’un fideïcomissari de residu i conseqüències de la renúncia).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (June-July 2012)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 29 June 2012 (registration of property transfer in spite of lack of express waiver of the obligation to provide a certificate of occupancy), 19 July 2012 (renunciation to a tenant in common’s share over a building cannot be registered unless notice has been served to co-tenants) and 26 July 2912 (applicable law to subsequent heir’s disclaimer and consequences thereof).

Keywords. , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.589 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny-juliol 2012). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 29 de juny i de 19 i 26 de juliol de 2012», InDret 2.13