4.03

Codificació civil i competència legislativa de la Generalitat de Catalunya

La Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya, és la manifestació més clara de la voluntat del Parlament de Catalunya de culminar, al nivell més alt possible, el procés de desenvolupament del dret civil català. A això s’hi ha oposat el govern de l’Estat amb la interposició, el passat 10 d’abril de 2003, d’un recurs d’inconstitucionalitat contra l’esmentada Llei. El recurs qüestiona la constitucionalitat de la tècnica d’un codi civil per a Catalunya basant-se en l’atribució d’una funció gairebé constitucional al Código civil espanyol com a limitador de les competències de la Generalitat. En aquest treball se sosté, per contra, que la Constitució en cap cas no reconeix aquest paper al Código i que l’opció codificadora, en si mateixa considerada, no pot esdevenir inconstitucional ja que una mera tècnica legislativa, en principi, no pot envair les competències que l’art. 149.1.8a CE reserva ‘en tot cas’ a l’Estat.

Descargar PDF: Esp [317 KB] | Cat [301 KB]
descargas - 1.794 visualizaciones
Joan Egea Fernàndez, «Codificació civil i competència legislativa de la Generalitat de Catalunya. », InDret 4.03