3.10

Donació amb reserva de la facultat de disposar, donació mortis causa i dret a detreure la quarta falcídia
Comentari a la STSJ de 7 de gener de 2010

El present article se centra en l’anàlisi del caràcter de la donació amb reserva de la facultat de disposar i la seva conversió en donació mortis causa quan hi ha pactes afegits que fan dubtar d’una veritable transmissió de present. També abasta l’estudi dels pressupòsits del dret a detreure la quarta falcídia: l’hereu hi té dret quan hi ha llegats reduïbles en l’herència i no quan hi ha només llegats no reduïbles i donacions mortis causa aplicant el Llibre IV CCCat avant-la –lettre.

Gifts with reservations on the right to dispose, bestowal mortis causa and falcidian fourth

This article focuses on analyzing the nature of the gift with reservations on the right to dispose and its conversion into a bestowal mortis causa when additional clauses cast a doubt of the animus donandi. It also encompasses the study of the requirements for the falcidian fourth: the heir is entitled to reduce bequests only when there are bequests that can be legally reduced. But the heir can not exercise this right when there are only non-reducible bequests or bestowals mortis causa. In that case, the Court is applying the CCCat avant-la –lettre.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.526 visualizaciones
Imma Barral Viñals, «Donació amb reserva de la facultat de disposar, donació mortis causa i dret a detreure la quarta falcídia. Comentari a la STSJ de 7 de gener de 2010», InDret 3.10