1.18

Implicacions fiscals de la llegítima catalana
Un buit legal

Uría Menéndez

Recepción
28/06/2017Aceptación
09/10/2017

Tal com estableix l’article 451-1 del Codi Civil de Catalunya, “La llegítima confereix a determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial que aquest els pot atribuir a títol d’institució hereditària, llegat, atribució particular o donació, o de qualsevol altra manera”. Així doncs, la llegítima catalana es configura com un dret de crèdit de certs parents contra els hereus del causant, el que contrasta amb la regulació de la resta d’Espanya, on el Codi civil, a l’article 806, estableix que la llegítima és un dret sobre els béns de l’herència: “Legítima es la porción de bienes de que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, llamados por esto herederos forzosos”.

Aquesta diferent aproximació al concepte pot semblar banal en un primer anàlisis, però la veritat és que les conseqüències del diferent tractament són àmplies i profundes, i cal dir que, potser pel reduït àmbit personal i territorial de aplicació – els ciutadans espanyols amb veïnatge civil català- o per la relativa novetat i desconeixement d’aquesta institució (el llibre quart del Codi civil de Catalunya va entrar en vigor l’1 gener 2009, si bé aquesta institució ja existia abans amb diferent configuració i implicacions jurídiques) aquestes no han estat previstes en absolut per la normativa tributària, donant lloc a situacions difícils de resoldre.

Per aquest motiu, el present article analitzarà aquesta institució des del punt de vista tributari, intentant ordenar les escasses guies normatives, doctrinals i jurisprudencials que existeixen i proposant solucions per les llacunes legals que encara hi ha.

Tax Implications of the Catalan Forced Heirship Institution (“Legítima”): a Loophole

Article 451-1 of the Catalan civil code establishes a right of certain relatives to receive certain economic value from the succession of a person. This right, called “legítima” is therefore a credit right of certain relatives against the heir of a deceased person. In the rest of Spain, there is also a “legítima”, but as a direct right against the assets of the deceased person, as another heir (article 806 of the Spanish civil code).

This different configuration of the right can look trivial at first glance, but the legal consequences of these two “legítimas” differ widely and one could argue that these different consequences have not been covered whatsoever in the Spanish tax law, giving rise to situations that are very difficult to solve. This lack of regulation might be due to its small personal and territorial sphere of application (the Spanish citizens with civil residence in Catalonia) or the fact that this is a relatively new and unknown institution (the catalan “legítima” was introduced on 1 January 2009, although the institution already existed prior to this date with a different configuration and legal consequences.

This article analyzes the catalan “legítima” from a Spanish tax point of view, trying to put together the scarce existing regulation and case law and proposing legal solutions for the loopholes that still surround this particular institution.

Keywords. , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [207 KB]
descargas - 2.434 visualizaciones
Alberto Artamendi Guitiérrez, «Implicacions fiscals de la llegítima catalana. Un buit legal», InDret 1.18