3.09

La capacitat per a testar de qui té habitualment disminuïda la capacitat natural: l’art. 116 del Codi de Successions
Comentari a la STSJC, Sala Civil i Penal, 26.1.2009 (JUR 129135; MP: Enric Anglada Fors)

La sentència, resolent un cas al qual era d’aplicació el Codi de Successions, sembla donar a entendre que la intervenció de facultatius és preceptiva quan el testador, malgrat no haver estat incapacitat, tingui habitualment disminuïda la capacitat natural per qualsevol causa. No obstant, la lectura d’aquesta sentència, juntament amb altres que s’han ocupat del tema, posa de manifest que l’art. 116 del Codi de Successions s’ha emprat sempre com a argument complementari a una prèvia valoració, positiva o negativa, de la concurrència de capacitat natural en el moment d’atorgar el testament. Aquest ús accessori o instrumental hauria d’ésser l’únic possible també durant el període transitori, especialment a la llum del nou art. 421-9 del Codi civil de Catalunya.

The Capacity to Make a Will when the Testator’s Mental Capacity is Impaired. Catalan Supreme Court Judgement January 26, 2009

The judgment, applying the Catalan Code on Succession, appears to consider that medical experts must intervene in the execution of a will when the testator’s mental capacity is impaired for any reason, whether or not proceedings have taken place to declare this condition and provide accordingly. Nevertheless, in the context of the case-law existing on the matter and in the light of new article 421-9 of the Catalan Civil Code, it is revealed that article 116 of the Code on Succession has always been used to complement a previous positive or negative judgment on the capacity to make the will at the time of executing. This construction must prevail during the transitory application of the old provision.

Keywords. , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.989 visualizaciones
Miriam Anderson, «La capacitat per a testar de qui té habitualment disminuïda la capacitat natural: l’art. 116 del Codi de Successions. Comentari a la STSJC, Sala Civil i Penal, 26.1.2009 (JUR 129135; MP: Enric Anglada Fors)», InDret 3.09