1.12

La compensació econòmica per raó de treball en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya: algunes qüestions civils i fiscals

La liquidació del règim econòmic de separació de béns i la possibilitat de reclamar una quantitat que compensi la diferència patrimonial produïda per la dedicació a la família o al treball de l’altre cònjuge són els pressupòsits de la compensació econòmica per raó de treball.

L’aprovació del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya ens obliga a plantejar els canvis en aquesta matèria, els límits a l’actuació d’aquest dret i els possible acords a què hagin arribat els cònjuges i el mode de fer-los efectius. A això s’uneix que en data recent el TS – en una sentència dictada en interès de llei- ha posat de manifest la seva oposició als criteris seguits pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ha considerat que el pagament de la compensació per raó de treball realitzat en béns no està exempt del pagament de l’impost de transmissions.

Economic Compensation between Spouses for work rendered in the Second Book of the Catalan Civil Code of Catalonia: some civil and tax issues

The dissolution of matrimonial property, in the case of separate property system and the possibility that one spouse may claim a payment to compensate for the financial disadvantage which may arise in case he/she made a contribution to the welfare of the family or to the other’s professional activities are the requirements of economic compensation between spouses for work rendered.

The recently-approved Second Book of the Catalan Civil Code of Catalonia requires the study of legal changes on this matter, the limitations imposed by law to the right to claim such economic compensation, as well as the agreements between spouses and how to enforce them. Moreover, a recent Spanish Supreme Court decision – in a judgment in the interest of the law – has showed a clear opposition to the criteria followed by the Supreme Court of Catalonia and has declared that the economic compensation for work rendered is not excluded from capital gains tax.

Keywords. , ,
Descargar PDF: Esp [268 KB] | Cat [273 KB]
descargas - 1.791 visualizaciones
Isabel Miralles, «La compensació econòmica per raó de treball en el Llibre segon del Codi civil de Catalunya: algunes qüestions civils i fiscals. », InDret 1.12