4.14

La competència de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques després de la Sentència del Tribunal Constitucional 4/2014, de 16 de gener

La sentència del Tribunal Constitucional 4/2014, de 16 de febrer, va declarar inconstitucional l’article 3.4 de la Llei catalana 5/2009, relativa als recursos contra les qualificacions dels registradors. L’article 7.2, també impugnat, es manté en la seva feble eficàcia. L’article 3.4 contempla el cas, no massa freqüent, que es presenti més d’un recurs contra la qualificació, cas en el qual, arran de la sentència objecte de comentari, la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques perd la competència per resoldre acumuladament el recursos, quan algun d’ells es basi en un dret que no sigui el català. Per raons procedimentals, el Tribunal Constitucional no es va poder pronunciar sobre la constitucionalitat o no de l’article 1 de la Llei 5/2009; justament, aquest és el precepte que atribueix a la Direcció General catalana competència per resoldre recursos basats en Dret català i, potencialment, en altres motius, que constitueixen el supòsit més general. Les pàgines que segueixen analitzen els raonaments del Tribunal i el panorama incert que resulta de la sentència.

The Catalan Directorate General of Law and Legal Entities and its power to decide on registration issues in the wake of the Constitutional Court’s judgment 4/2014.

The Spanish Constitutional Court’s judgment 4/2014, 16 February, declared a provision of Catalan Law 5/2009, regarding the administrative complaints against registration decisions, to be unconstitutional. Another challenged provision was upheld, albeit in a feeble manner. The now unconstitutional provision refers to a rather exceptional case; i.e. that more than one interested party poses a complaint, in which case the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities is deemed to no longer have the power to decide on the consolidated complaints, if any of these is not based on Catalan law. Due to procedural reasons, the Constitutional Court could not lay down a judgment regarding article 1 of Law 5/2009. Article 1 encompasses the more general scenario where only one complaint is raised; this may be grounded on the infringement of both Catalan and non-Catalan provisions, in which case the Catalan General Directorate would retain the power to decide. This paper analyses the Constitutional Court’s decision and the uncertain panorama that unfolds as a result thereof.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.611 visualizaciones
Miriam Anderson, «La competència de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques després de la Sentència del Tribunal Constitucional 4/2014, de 16 de gener. », InDret 4.14