4.10

La competència en Dret civil en la STC sobre l’Estatut

La STC 31/2010 sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya inclou l’art. 129 ­dret civil- entre els que només resulten conformes amb la Constitució si s’interpreten d’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional. El TC s’ha limitat a aplicar automàticament la seva doctrina precedent sobre els termes «conservació, modificació i desenvolupament» i a negar que les submatèries reservades a l’Estat mitjançant la clàusula «en todo caso» de l’art. 149.1.8 sigui l’únic límit existent a la competència exclusiva de la Generalitat. El TC manté la doctrina de l’especialitat del dret civil català quan avui en dia és un dret d’aplicació normal i general a Catalunya. S’apunta també com a element de crítica l’evolució del mateix art. 149.1 CE i el nul paper interpretatiu que pel TC té el Codi civil espanyol.
Paraules clau: Estatut d’Autonomia, Tribunal Constitucional, Dret civil, competència.

Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.376 visualizaciones
Marc-Roger Lloveras Ferrer, «La competència en Dret civil en la STC sobre l’Estatut. », InDret 4.10