2.08

La projectada reforma de la Llei 4/2005, de 8 d’abril, dels recursos contra les qualificacions dels Registradors de la Propietat de Catalunya

L’art. 147.2 de l’Estatut de 2006 atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim dels recursos sobre la qualificació dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya. En aquest marc, el proppassat 8 d’abril de 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovà l’Avantprojecte de Llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya, elaborat per l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, iniciant-se així el camí per a la seva tramitació parlamentària. En aquest treball s’analitza la forma en què l’esmentat Avantprojecte aborda els punts més conflictius i emplena les mancances que havia plantejat l’aplicació de la Llei 4/2005, de 8 d’abril, dels recursos contra les qualificacions dels registradors de la propietat de Catalunya. En particular, s’estudien les noves regles d’atribució de la competència funcional a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, i el paper que la configuració d’un recurs administratiu preceptiu previsiblement ha de jugar en la conformació d’una doctrina més uniforme en les qüestions registrals referides al dret català. Finalment, el treball analitza també l’especial problemàtica que planteja l’executorietat de les resolucions estimatòries de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

The in-progress reform of the Act 4/2005, of April 8th, on the appeals against the decisions adopted by Catalan property registrars

Section 147.2 of the Catalan Charter of Autonomy 2006 establishes that the Government of Catalonia has the exclusive authority on the administrative appeals against negative decisions issued by Land, Commercial or Goods Registrars concerning entitlements and clauses regulated by Catalan law to be registered in Catalonia. On April 8th 2008, the Catalan Government approved the Draft Bill on the administrative appeals against negative decisions concerning entitlements and clauses regulated by Catalan law and to be registered in Land, Commercial or Goods Registers located in Catalonia, carried out by the Observatory of Catalan Private Law, and sent it to the Parliament for its promulgation proceedings. This paper analyzes the Draft approaches to the most controversial issues of the Act 4/2005, of April 8th, on the appeals against decisions adopted by Catalan Property Registrars and in particular, discusses the rules governing the functional authority of the Catalan General Directorate of Law and Legal Institutions to decide the administrative appeals and the role that a compulsory administrative appeal system might play in creating a more uniform doctrine about registration issues related to Catalan Law. Finally, this paper also analyzes the special problem that arises from the enforceability of the decisions delivered by the Catalan General Directorate of Law and Legal Institutions.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.498 visualizaciones
Joan Egea Fernàndez, «La projectada reforma de la Llei 4/2005, de 8 d’abril, dels recursos contra les qualificacions dels Registradors de la Propietat de Catalunya. », InDret 2.08