2.10

La quarta domèstica o crèdit de participació reduït
La nova formulació de la compensació econòmica per raó del treball al Projecte de Llibre II del Codi Civil de Catalunya

La interpretació i l’aplicació de les normes contingudes als articles 41 i 42 del Codi de Família, dedicades a la compensació econòmica per raó del treball que neix a liquidació del règim de separació de béns, ha estat complexa i discutida. Les diferents qüestions que s’han suscitat han donat lloc a una abundant jurisprudència a nivell d’Audiències Provincials i també del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ha resolt nombrosos recursos de cassació sobre la matèria. En aquest treball, ens plantegem l’oportunitat de la reforma projectada sobre aquest tema al Projecte del Llibre II del Codi Civil de Catalunya, en el que sembla que el legislador vol introduir canvis que afecten a la pròpia naturalesa jurídica del règim econòmic matrimonial legal supletori de Catalunya.

The new configuration of economic compensation for labour reasons

The interpretation and the application of the rules contained in articles 41 and 42 of de Family Code, about compensatory spousal payments in favour of the stay-at-home spouse arising from de liquidation of the separate property regime, has been difficult and discussed. The various issues that were raised have led to abundant case law from the Provincial Court and from the High Court of Justice of Catalonia too, who has solved numerous appeals on the matter. In this paper, we consider the opportunity of the reform projected on the subject in Book II of the Draft Civil Code of Catalonia, where it seems that the legislator wants to introduce changes that affect the legal nature of the default separate property regime in Catalonia.

 

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.687 visualizaciones
Judith Solé Resina, «La quarta domèstica o crèdit de participació reduït. La nova formulació de la compensació econòmica per raó del treball al Projecte de Llibre II del Codi Civil de Catalunya», InDret 2.10