1.20

Les formes de l’acceptació del títol successori
Una anàlisi des del Dret català

Universitat de Barcelona

Recepción
20/09/2019Aceptación
28/10/2019

El treball esbossa una análisi transversal de l’art. 461-3, 461-4 i 461-5 CCCat, relatiu a les formes de l’acceptació del títol successori. La lectura conjunta de l’art. 461-3 i 461-5 CCCat propicia una interpretació àmplia del que calgui entendre per acceptació tàcita, especialment quan aquell títol és particular, que transcendeixi dels supòsits contemplats a l’art. 461-5 CCCat. Per altra banda, els articles esmentats, així com l’art. 411-9.2 CCCat, permeten valorar si, al marge de l’efecte acceptació, els actes realitzats o atorgats despleguen altra eficàcia negocial. L’art. 461-5,b i c CCCat suggereix, en fi, analitzar què succeeix quan l’efecte acceptació no es produeix.

Palabras Clave. , , ,

The forms of acceptance of the succession title. Study from Catalan civil law

This essay provides an interpretation of article 461-3, 461-4 and 461-5 of the Catalan Civil Code, concerning the forms of acceptance of the succession title. The joint reading of art. 461-3 and 461-5 CCCat propitiates a broad interpretation of the concept of tacit acceptation which transcends the assumptions of art. 461-5 CCCat. On the other hand, the articles cited, as well as art. 411-9.2 CCCat, allow to analyze if the acts produces effects beyond the one consisting of acceptance. Finally, art. 461-5,b and c CCCat suggests asking what happens when acceptance is not understood as produced.

Keywords. , , ,
Descargar PDF: | Cat [450 KB]
descargas - 3.668 visualizaciones
Lidia Arnau Raventós, «Les formes de l’acceptació del títol successori. Una anàlisi des del Dret català», InDret 1.20 ,pp. 142-175