1.19

L’objecte de la prescripció i de la caducitat

Universitat Abat Oliva CEU

Recepción
26/06/2018Aceptación
13/12/2018

La Llei 29/2002, de 30 de desembre, de la Primera Llei del Codi civil de Catalunya, va regular, per primera vegada, de forma completa i sistemàtica la prescripció i la caducitat a l’ordenament jurídic català i va establir una nova concepció en la qual es va modificar substancialment el seu objecte. Tot i la importància del tema i la revolució conceptual que va comportar aquesta Llei, no és un tema molt estudiat per la doctrina ni per la jurisprudència. D’una banda, els estudis doctrinals tracten la institució de manera genèrica o es centren en altres aspectes de la regulació com: el règim jurídic d’ambdues institucions, els terminis o la important problemàtica sobre l’articulació de la regulació catalana i estatal en matèria de prescripció. I, d’altra banda, la jurisprudència ni tant sols ha entrat en l’anàlisi de la pretensió, els poders de configuració jurídica o les accions. L’objecte d’estudi d’aquest treball és, doncs, perfilar, delimitar i aprofundir en les pretensions, els poders de configuració jurídica i les accions, i estudiar els seus elements definitoris, la naturalesa jurídica, les característiques i els elements distintius.

The object of prescription and lapse

The Law 29/2002, of December 30, of the First Law of the Civil Code of Catalonia, for the first time addressed, in a complete and systematic way, prescription and lapse in the Catalan legal system, thus establishing a new conception in which its object was substantially modified. Despite the importance of the topic and the conceptual revolution that this Law entailed, it is not a subject that has been studied by legal scholars or case-law. On the one hand, jurisprudence studies deal with the institution in a generic way, or they focus on other aspects such as: the legal regime of both institutions, deadlines, or the important problem on the articulation of Catalan and Spanish regulation in those matters. On the other hand, case-law has not engaged in analyzing possible claims, legally shaped powers or civil actions. The object of this work is then to stablish, delimit and deepen in the previous issues, and study their defining elements, legal nature, characteristics and distinctive traits.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp [368 KB]
descargas - 1.862 visualizaciones
Adolfo Lucas Esteve, «L’objecte de la prescripció i de la caducitat. », InDret 1.19