4.08

Notes a la nova regulació de les fundacions en el Codi civil de Catalunya

El Codi civil de Catalunya regula en el seu llibre III les persones jurídiques. Aquestes Notes destaquen algunes de les principals novetats que el Codi civil conté pel que fa específicament a les fundacions, entre d’altres, el criteri d’atribució de la competència a favor de la Generalitat de Catalunya, la seva definició legal, els principis d’imparcialitat i de no discriminació, l’adquisició de la personalitat jurídica, l’establiment d’una quantia mínima per a la constitució de futures fundacions, l’obligatorietat de la separació de les funcions de direcció dels patrons en les fundacions de major volum econòmic i les funcions del protectorat.

The Catalan Civil Code’s New Regulation on Foundations

The Catalan Civil Code regulates legal persons in its Book III. This article aims at stressing some of the main novelties of the Code regarding foundations, among others, the criteria for attributing legislative power to the Catalan Parliament, the legal definition of foundations, the principles of impartiality and non-discrimination, the acquisition of legal personality, the establishment of a minimum economic amount for the creation of future foundations, the prohibition of management functions to trustees in specific foundations and the functions of the Board.

Keywords. , , ,
Descargar PDF: Esp [256 KB] | Cat [262 KB]
descargas - 1.529 visualizaciones
Marc-Roger Lloveras Ferrer, «Notes a la nova regulació de les fundacions en el Codi civil de Catalunya. », InDret 4.08