4.07

Parelles de fet i pensió de viduïtat

El Projecte de Llei de mesures en matèria de Seguretat Social, en tràmit de discussió al Senat, reconeix el dret a la pensió de viduïtat per a les parelles de fet. La distinció entre matrimonis i parelles de fet a efectes de pensions de viduïtat ha estat una qüestió polèmica en les darreres dues dècades. El Tribunal Constitucional ha justificat la decisió legislativa en termes constitucionals en entendre que aquesta diferència de tracte no suposava un tractament discriminatori. La nova regulació projectada constitueix una important decisió en termes socials de dret de família que incideix en la revolució operada en dret espanyol i català en aquest àmbit en la darrera dècada. Amb tot, la forma com el projecte reconeix el dret a la pensió de viduïtat a les parelles de fet és volgudament tan restrictiu que planteja dubtes sobre la seva oportunitat i fins i tot constitucionalitat pel seu caràcter discriminatori. En el present treball s’analitzen amb detall els requisits personals, econòmics i d’acreditació de les parelles de fet als efectes de la pensió amb una conclusió clara que porta a considerar que seran molt poques les parelles que efectivament hi tinguin dret. Addicionalment el Projecte no té en compte la normativa autonòmica sobre parelles de fet, especialment la catalana que presenta singularitats en aquesta matèria, especialment pel que fa als requisits de constitució i acreditació de les parelles.

Unmarried Couples Living Together and Survivor’s Benefits

The Bill on Social Security Measures –pending in Senate in October 2007- grants survivors of unmarried couples living together a pension. Denial of survivor’s benefits to unmarried couples has been controversial during the last two decades. According to the Spanish Constitutional Court, recognition of survivor’s benefits to widows but not to the surviving members of unmarried couples living together does not infringe on the right to equality before the law. Projected regulation is a landmark on family law policies within the Spanish and Catalan legal framework. Nevertheless, eligibility requirements are harsh, in particular, when compared to those in force for married couples. This article reviews and comments the personal, economic and accreditation requirements and draws the conclusion that a very limited number of survivors of unmarried couples would benefit from the projected developments. In addition, the Bill ignores the autonomic regulation on unmarried couples living together, in particular, Catalan regulation, which has specific and distinguishing features in this field.

Keywords. , , , ,
PDF download: Esp [695 KB] | Cat [587 KB]
downloads - 1.923 views
Albert Lamarca i Marquès, Laura Alascio Carrasco, «Parelles de fet i pensió de viduïtat. », InDret 4.07