3.07

Protocol familiar i pactes successoris
La projectada reforma dels heretaments

El protocol familiar és un instrument jurídic que, amb independència de la regulació societària, pretén ordenar les relacions entre empresa i família, evitant que ambdues esferes es confonguin i, sobre tot, és una eina que permet preveure el correcte relleu generacional en la successió de l’empresa familiar. Partint de les recomanacions del European Forum on the Transfer of Business celebrat a Lille l’any 1997, el treball se centra en l’anàlisi de les estipulacions successòries que se solen contenir en el protocol i, més particularment, en la funció que pot complir la successió contractual com a fórmula jurídica per garantir el correcte relleu generacional en l’empresa. Pren per base, d’una banda, la darrera reforma del Codi civil espanyol en matèria de successió en l’empresa familiar i, d’una altra, se centra, molt particularment, en la projectada reforma del règim dels heretaments que dissenya el Projecte de Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya, actualment en fase de tramitació parlamentària, amb el que hom proposa donar un gir substancial a la regulació actualment vigent. El treball assenyala també els riscos que comporta estendre els pactes successoris fora de les relacions familiars o de l’àmbit de l’empresa familiar.

Shareholder’s Agreements and Succession Pacts

The family protocol is a legal instrument that, regardless of the applicable corporate regulation, intends to organize the interaction between a family and their family-owned business, to clearly distinguish both spheres and most importantly, to plan the succession of the closely-held family business to the next generation. Adopting the recommendations of the European Forum on the Transfer of Business that took place in Lille in 1997, this research paper studies the succession provisions generally included in family protocols, specifically the role of contractual agreements as the legal instrument that ensures a successful transfer of the closely-held family limited partnership. The regulatory framework of this paper is, on one hand, the last reform of the Spanish Civil Code regarding closely-held family limited partnerships and on the other, the present debated reform of the Fourth Volume of the Catalan Civil Code concerning succession agreements that aims to be a step further from the regulation currently in force. This paper also points out the risks that may arise from the use of succession agreements outside of the contexts of family relations or of the closely-held family limited partnerships.

Keywords. , , ,
PDF download: Esp [531 KB] | Cat [534 KB]
downloads - 1.665 views
Joan Egea Fernàndez, «Protocol familiar i pactes successoris. La projectada reforma dels heretaments», InDret 3.07