3.22

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (febrer-maig de 2022)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació d’11 i 29 de març, 11 i 13 d’abril i 18 de maig de 2022

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació d’11 de març de 2022 (substitució preventiva de residu i dret de transmissió: nova doctrina), 29 de març de 2022 (drets d’adquisició preferent de l’Administració: tancament registral per manca de notificació de la transmissió projectada), 11 d’abril de 2022 (transmissions hereditàries d’habitatges de
protecció oficial: l’obligació de notificar-les a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per part de l’adquirent), 13 d’abril de 2022 (crèdit garantit amb dret real d’anticresi i dret de desistiment del consumidor) i 18 de maig de 2022 (drets d’adquisició preferent a favor de l’Administració: immobles procedents d’execucions hipotecàries).

[Fe d’errates: Totes les referències a la paginació que estiguin abreujades com a «pp.» haurien d’estar abreujades com a «p.»].

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation (March-May 2022)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal
Entities and Mediation dated 11 March 2022 (preventive substitution over the
residuary and ius transmissionis; new doctrine), 29 March 2022 (rights of first
refusal in favour of the Administration: notification of the intended transfer as a
prerequisite for registration), 11 April 2022 (transfer of social dwellings upon
death and the obligation to notify the Administration), 13 April 2022
(antichresis: consumer’s right of withdrawal) and 18 May 2022 (rights of first
refusal in favour of the Administration: transfer of immovables acquired through
mortgage enforcement).

Keywords. , , , , , , , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [658 KB]
descargas - 967 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (febrer-maig de 2022). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació d’11 i 29 de març, 11 i 13 d’abril i 18 de maig de 2022», InDret 3.22 ,pp. 338-362