1.24

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (juliol-desembre 2023)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació JUS/2767/2023, de 17 de juliol, JUS/3515/2023, de 10 d’octubre, JUS/3699/2023, de 27 d’octubre, JUS/3991/2023, de 10 de novembre, JUS/4209/2023, de 27 de novembre, i JUS/4208/2023, de 12 de desembre.

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació JUS/2767/2023 (prioritat registral d’usdefruit vitalici posterior en el temps, però inscrit amb anterioritat), JUS/3515/2023 (acceptació d’herència per part de la tutora d’una persona incapacitada l’any 2018), JUS/3699/2023 (interpretació del testament: entre el prellegat i les operacions particionals JUS/3991/2023 (compravenda subjecta a condició resolutòria: impagament de quanties ajornades), JUS/4209/2023 (substitució vulgar: interpretació extensiva) i JUS/4208/2023 (recurs a efectes doctrinals; assentiment del cònjuge no titular a la constitució d’hipoteca per finançar l’adquisició d’un habitatge).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation (July-December 2023)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation JUS/2767/2023 (land registration determines preference of usufruct created later than another right but registered first), JUS/3515/2023 (acceptance of an inheritance by the legal guardian appointed for a disabled person in 2018), JUS/3699/2023 (construction of wills: devises in favour of the heirs or rules on the distribution of the estate), JUS/3991/2023 (instalment purchase contract with a condition subsequent to non-payment of the deferred price), JUS/4209/2023 (anti-lapse provisions in a will: expansive scope) and JUS/4208/2023 (academic decision; the spouse’s consent is required to mortgage the home bought by the other spouse and financed with the mortgage loan).

Keywords. , , , , , , , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [516 KB]
descargas - 74 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (juliol-desembre 2023). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació JUS/2767/2023, de 17 de juliol, JUS/3515/2023, de 10 d’octubre, JUS/3699/2023, de 27 d’octubre, JUS/3991/2023, de 10 de novembre, JUS/4209/2023, de 27 de novembre, i JUS/4208/2023, de 12 de desembre.», InDret 1.24 ,pp. 541-560