4.21

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (juny-juliol de 2021)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 10 de juny, dues resolucions de 20 de juny i les de 21 i 27 de juliol de 2021

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 10 de juny de 2021 (atribució de béns adquirits per un dels cònjuges abans del matrimoni en sentència de separació), 20 de juny de 2021 (acceptació de béns prellegats en plena propietat, quan el testament n’atribuïa la nua propietat), 20 de juny de 2021 (la durada d’una prohibició de disposar: discordança entre l’escriptura de donació i la inscripció), 21 de juliol de 2021 (acceptació de l’herència quan el causant ha previst una administració especial dels béns que rep una menor d’edat) i 27 de juliol de 2021 (usucapió contra tabulas: la manca d’administrador o defensor judicial de l’herència jacent).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation (June- July 2021)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal Entities and Mediation dated 10 June 2021 (adjudication of assets acquired by one of the spouses prior to the marriage in matrimonial proceedings), 20 June 2021 (testamentary devises of bare ownership and acceptance of full ownership), 20 June 2021 (discrepancies between the deed of donation and registration with regard to the duration of a prohibition to dispose), 21 July 2021 (acceptance of an inheritance on behalf of a minor when the testator provided for a special administration of the assets), and 27 July 2021 (acquisition of property through long-term use: the absence of an administrator of the registered holder’s estate).

Keywords. , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [1.009 KB]
descargas - 980 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació (juny-juliol de 2021). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de 10 de juny, dues resolucions de 20 de juny i les de 21 i 27 de juliol de 2021 », InDret 4.21 ,pp. 453-470