4.12

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (desembre 2011- març 2012)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 27 de desembre de 2011, 5 i 16 de gener, 24 i 28 de febrer i 12 de març de 2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 27 de desembre de 2011 i 24 de febrer de 2012 (inscripció de divisió horitzontal sense llicència urbanística en edificis antics), 5 de gener de 2012 (adjudicació en pagament d’un habitatge entre dues societats sense cèdula d’habitabilitat), 16 de gener de 2010 (exercici d’una opció de compra: cancel•lació de càrregues posteriors), 28 de febrer de 2012 (repudiació d’herència en representació dels fills menors, amb consentiment dels parents propers, i posterior acceptació del cònjuge vidu, representant dels menors) i 12 de març de 2012 (manca de cèdula d’habitabilitat, destinació incerta de la finca i ruïna no acreditada).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (December 2011 –March 2012).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 27 December 2011 and 24 February 2012 (registration of old condominiums without planning permission), 5 January 2012 (certificate of occupancy required when a dwelling is transferred from one company to another in lieu of payment of outstanding debts), 16 January 2012 (enforcement of an option to purchase; prerequisites in order to cancel subsequent charges), 28 February 2012 (conflict of interest: surviving spouse disclaims in the name of the decedent’s minor children) and 12 March 2012 (lack of certificate of occupancy, uncertain use of the premises and lack of proof of the dilapidated state of the premises).

Keywords. , , , , , , , , ,
PDF download: Esp []
downloads - 1.715 views
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (desembre 2011- març 2012). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 27 de desembre de 2011, 5 i 16 de gener, 24 i 28 de febrer i 12 de març de 2012», InDret 4.12