1.15

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol-setembre 2014)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 2 de juliol (JUS/1617/2014 i JUS/1659/2014), 7 de juliol i 18 de setembre de 2014

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 2 de juliol de 2014 (JUS/1617/2014: divisió d’un edifici antic en propietat horitzontal), 2 de juliol de 2014 (JUS/1659/2014: la vinculació de dos elements privatius de comunitats diferents no requereix acord de les juntes de propietaris), 7 de juliol de 2014 (cancel•lació d’hipoteca per “prescripció”) i 18 de setembre de 2014 (ius transmissionis, substitució preventiva de residu i substitució vulgar).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (July-September 2013)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 2 July 2014 (JUS/1617/2014: establishment of a condominium over an existing old building), 2 July 2014 (JUS/1659/2014: departments belonging to two different condominiums may be linked regarding transfer without the consent of their respective condominium governing bodies), 7 July 2014 (mortgage cancellation due to prescription) and 18 September 2014 (ius transmissionis, subsidiary beneficiaries and beneficiaries in the event of the heir dying intestate).

Keywords. , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.499 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol-setembre 2014). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 2 de juliol (JUS/1617/2014 i JUS/1659/2014), 7 de juliol i 18 de setembre de 2014», InDret 1.15