Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny -juliol 2018)

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 6 de juny de 2018 (atribució de l’ús de l’habitatge familiar: durada); 28 de juny de 2018 (usucapió contra tabulas: sobre la necessitat de nomenar defensor judicial quan s’han demandat els ignorats hereus del titular registral); 20 de juliol de 2018 (JUS/1748/2018; fideïcomís de residu: els actes de segregació i constitució del règim de propietat horitzontal no són disposicions oneroses); 20 de juliol de 2018 (JUS/1784/2018; estatuts de propietat horitzontal que prohibeixen els usos turístics amb l’oposició d’un dels titulars) i 20 de juliol de 2018 (JUS/1985/2018; inspecció tècnica i certificat d’aptitud en la compravenda d’edificis antics).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (June-July 2018)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 6 June 2018 (right of use of the family home upon marriage breakdown: duration); 28 June 2018 (acquisitive prescription against the deceased registered owner: whether a representative for the estate needs to have been appointed by the court), 20 July 2018 (JUS/1848/2018; fideicommissum: the division of plots of land and the constitution of a condominium do not amount to disposal); 20 July 2018 (JUS/1784/2018; condominium regulations forbidding tourist lets despite the opposition of one of the owners) and 20 July 2018 (JUS/1785/2018; technical inspection and adequacy certificate required by housing maintenance regulations in the context of a sale).

Keywords. , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [336 KB]
descargas - 1.615 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny -juliol 2018). », InDret