1.11

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny-octubre 2010)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 18.6.2010, de 22.7.2010, de 16.9.2010, de 17.9.2010, de 21.9.2010 i de 7.10.2010

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 18.6.2010 (Inscripció de transferència d’un escreix d’aprofitament urbanístic), de 22.7.2010 (Inscripció de la vinculació entre diverses finques rústiques), de 16.9.2010 (Revocació del gravamen fideïcomissari imposat a una donació), de 17.9. 2010 (Ineficàcia per raó de divorci de la institució d’hereu a favor de qui havia estat el cònjuge del testador. Substitució vulgar), de 21.9.2010 (Testament hològraf nul per manca d’institució d’hereu) i de 7.10.2010 (Interpretació de la voluntat de la causant. Inscripció de llegats).

Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions (June-October 2010). Comments on the Decisions of June 18th, 2010; July 22nd, 2010, September 16th, 2010, September 17th, 2010, September 21st, 2010 and October 7th, 2010

Comments on the Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions of June 18th, 2010 (Transfer of suitability for building allowed by Urban Planning), July 22nd, 2010 (Inscription of the Union between several discontinuous rustic Properties), September 16th, 2010 (Revocation of a burden imposed to a Donation), September 17th, 2010 (Ineffectiveness of the Heir’s institution in favor of the testator’s spouse due to divorce. Contingent Institution), September 21st, 2010 (holographic Will null and void for lack of Heir’s institution) and October 7th, 2010 (Interpretation of Wills. Codicil. Inscription of Bequests).

Keywords. , , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.615 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny-octubre 2010). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 18.6.2010, de 22.7.2010, de 16.9.2010, de 17.9.2010, de 21.9.2010 i de 7.10.2010», InDret 1.11