3.21

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (març – maig de 2021)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 23 i 31 de març, 30 d’abril i 26 de maig de 2021

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 23 de març de 2021 (llegats subjectes a condició resolutòria: interpretació del testament); 23 de març de 2021 (sobre el caràcter vitalici o no d’un dret d’usdefruit: interpretació del testament i de l’assentament registral); 31 de març de 2021 (manca de concreció de la utilitat en la constitució de servituds); 30 d’abril de 2021 (distribució d’una herència obviant la clàusula de reversió de béns donats a la causant) i 26 de maig de 2021 (dret de retenció: l’escriptura de constitució ha de ser atorgada pels titulars de l’immoble).

 

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (March - May 2021)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 23 March 2021 (construction of wills: gifts subject to conditions subsequent); 23 March 2021 (usufruct for life: construction of wills and of land registry entries); 31 March 2021 (easements: lack of definition of the utility provided); 30 April 2021 (distribution of an estate regardless of a reverter clause included in a previous inter vivos donation), and 26 May 2021 (right of retention: it must be created by the owners of the land).

Keywords. , , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [346 KB]
descargas - 1.170 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (març – maig de 2021). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 23 i 31 de març, 30 d’abril i 26 de maig de 2021», InDret 3.21 ,pp. 291-311