2.11

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (novembre 2010 – març 2011)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 24 de novembre 2010, de 25 de novembre 2010, de 26 de novembre 2010, de 29 de novembre 2010, d’1 de desembre de 2010, de 28 de gener 2011 i de 15 de març 2011

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 24 de novembre 2010 (marines interiors, domini público-terrestre i servitud de protecció), de 25 de novembre 2010 (recurs governatiu en cas de qualificació substitutòria), de 26 de novembre 2010 (ineficàcia sobrevinguda de la institució d’hereu per divorci; substitució vulgar), de 29 de novembre 2010 (testament complementari d’un heretament a favor dels fills), d’1 de desembre de 2010 (dret de vol) de 28 de gener 2011 (llegat d’usdefruit universal) i de 15 de març 2011 (inscripció de llegats; prellegat).

Decisions of General Directorate of Law and Legal Institutions (November 2010 – March 2011). Comments on the Decisions of November 24th, 2010; November 25th, 2010; November 26th, 2010; November 29th, 2010; December 1st, 2010; January 28th, 2011 and March 15th, 2011

Comments on the Decisions of the General Law Directorate and Legal Institutions of November 24th, 2010 (Marine interiors, Public-domain and Easement) of November 25th, 2010 (reviewing a decision of the Registrar), of November 26th, 2010 (Ineffectiveness of the Heir’s institution in favor of the testator’s spouse due to divorce. Contingent Institution), of November 29th, 2010 (Will conditioned on an Agreement Pact), of December 1st, 2010 (right to build on a property or building of another); of January 28th, 2011 (Universal Legacy of use) and March 15th, 2011 (Inscription of Bequests; Bequest in favor of the Heir).

Keywords. , , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.525 visualizaciones
Joan Marsal Guillamet, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (novembre 2010 – març 2011). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 24 de novembre 2010, de 25 de novembre 2010, de 26 de novembre 2010, de 29 de novembre 2010, d’1 de desembre de 2010, de 28 de gener 2011 i de 15 de març 2011», InDret 2.11