4.14

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre 2013-juny 2014)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 26 d’octubre de 2013, 28 de febrer de 2014 i tres resolucions de 12 de juny de 2014 (JUS/1356/2014; JUS/1357/2014 i JUS/1388/2014).

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 28 d’octubre de 2013 (llegat d’universalitat: l’hereu no es pot adjudicar noves finques integrades en la universalitat), 28 de febrer de 2014 (compravenda d’habitatge de protecció oficial sense notificació a l’administració de cara a l’exercici de drets d’adquisició preferent), 12 de juny de 2014 (tercera resolució sobre la inscripció de l’ adquisició per part de fideïcomissaris d’una finca prèviament alliberada amb càrrec a la trebel•liànica), 12 de juny de 2014 (impossibilitat de fer constar dades relatives a un cens que es considera extingit per manca de divisió) i 12 de juny de 2014 (Inscripció d’una adquisició per usucapió contra tabulas reconeguda per sentència ferma).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (October 2013-June 2014).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 28 October 2013 (testamentary devise of a group of properties identified by their common characteristics; newly discovered properties do not accrue to the heir’s share), 28 February 2014 (sale of a government-subsidised flat without notice to the administration holding pre-emption rights over it), 12 June 2014 (third decision regarding registration in favour of the beneficiaries of a testamentary settlement that had been previously overreached) , 12 June 2014 (data regarding an undivided emphyteusis cannot access the Registry) and 12 June 2014 (registration of acquisitive prescription recognised by the courts).

Keywords. , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.329 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre 2013-juny 2014). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 26 d’octubre de 2013, 28 de febrer de 2014 i tres resolucions de 12 de juny de 2014 (JUS/1356/2014; JUS/1357/2014 i JUS/1388/2014).», InDret 4.14