3.15

Reflexions sobre el llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: encerts, interrogants i propostes de reforma
Jornada organitzada per l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions. Cervera, 11 d’Octubre de 2014

Aquest treball recull els resultats de la Jornada sobre dret successori català organitzada a Cervera l’11 d’octubre de 2014 per l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions, en col•laboració amb la Fundació Roca-Sastre. En ella s’hi tractaren alguns punts problemàtics de la regulació successòria vigent (llibre quart del Codi Civil de Catalunya). L’objectiu d’aquestes pàgines és fer extensiu el viu debat que se suscità a Cervera a tots els que per professió o per afició segueixen amb interès l’evolució del dret successori català.

Critical reflections about the Fourth Book of the Catalan civil Code regarding successions. Successes, questions and reform proposals. Session organized by Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions Cervera, October 11th, 2014

This paper gathers the results of the Workshop on Catalan law of successions organized in Cervera the 11th October 2014 by the Catalan Association of Specialists in Succession Law, in collaboration with Roca-Sastre Foundation. The workshop addressed some problematic issues of the current Catalan successions regulation. The purpose of these pages is to extend the lively debate that took place in Cervera to everyone interested in the matter.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.645 visualizaciones
Jaume Tarabal, «Reflexions sobre el llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: encerts, interrogants i propostes de reforma. Jornada organitzada per l’Associació Catalana d’Especialistes en Dret de Successions. Cervera, 11 d’Octubre de 2014», InDret 3.15