4.11

Situacions de risc i desemparament en la protecció de menors
A propòsit de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i la adolescència

La constatació que un menor es troba en situació de risc o desemparament justifica la intervenció dels poders públics, perquè en ambdós casos es considera que el menor es troba en una situació de desprotecció que ha de ser pal•liada. No obstant això, el risc i el desemparament són situacions que es diferencien entre elles.

L’objectiu d’aquest treball és doble. D’una banda, distingir les situacions de risc de les situacions de desemparament, d’acord amb la legislació que els és aplicable actualment a Catalunya, és a dir, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats en l’infància i l’adolescència, així com la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. I, d’altra banda, posar de relleu els principals problemes que poden donar-se en la pràctica després d’una declaració de desemparament improcedent o d’una declaració de desemparament procedent que desconsidera la possibilitat de millora de les circumstàncies que la van fonamentar.

Risk and abandonment situations in child protection. Reflections on the Law 14/2010, of May 27th, regarding childhood and adolescence rights and opportunities

The verification that a child is exposed to a reasonable risk or abandonment justifies the intervention of public authorities. In both cases it is considered that the child is in an unprotected situation that should be remedied. However, risk and abandonment are situations that differ between them.

The aim of this paper is twofold. On the one hand, to distinguish risk from abandonment, according to the legislation that is currently applied in Catalonia, that is, the Law 14/2010, of May 27th, regarding childhood and adolescence rights and opportunities, as well as the Law 25/2010, of July 29th, regarding the second book of the Civil Code of Catalonia, related to person and family. And on the other hand, to highlight the main problems that can occur in practice after an improper declaration of abandonment or a proper declaration of abandonment which disregards the possibility of improving the circumstances behind it.

Keywords. , ,
Descargar PDF: Esp [278 KB] | Cat [291 KB]
descargas - 2.653 visualizaciones
Laura Allueva Aznar, «Situacions de risc i desemparament en la protecció de menors. A propòsit de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i la adolescència», InDret 4.11