3.15

Un esguard del jurista contemporani al Tribunal de Contrafaccions
Comentari del llibre La Defensa de les Constitucions de Catalunya

Aquest esguard del jurista contemporani al Tribunal de Contrafaccions és un treball singular. Es troba a mig camí entre una recensió i un article. Amb el pretext de presentar i alabar el llibre La Defensa de les Constitucions de Catalunya de Josep CAPDEFERRO i Eva SERRA, s’aprofita l’ocasió per a comentar el prometedor però efímer Tribunal de Contrafaccions (1702-1713) i la possible evolució del dret públic català. Per bé que es dediquen múltiples lloances al llibre i al Tribunal, també hi ha passatges crítics. Les crítiques sobre l’alt Tribunal, el dret històric català i el sistema polític de llavors són formulades des de la perspectiva del jurista i politòleg contemporani. Una mena de judici desproveït de l’expertesa i la sensibilitat de d’historiador però nodrit de les teories jurídiques i polítiques venidores i d’experiències comparades que permeten il•lustrar diversos camins reformistes i revolucionaris cap al liberalisme democràtic. Aquest comentari s’escriu amb la intenció que sigui accessible i d’interès tant per als qui han llegit La Defensa de les Constitucions de Catalunya com per als qui encara no ho han fet. Entre altres reflexions, s’explora si el Tribunal de Contrafaccions hauria o no hauria de ser considerat una mena de tribunal constitucional. Tot i que se li acabi negant aital qualificació, no significa degradar-ne la seva rellevància ni tampoc refusar la qualificació de l’ordenament jurídic català com a constitucionalisme dispers i flexible o, com a mínim, de preludi de constitucionalisme.

A view of the contemporary jurist on the Court of Contraventions. Comment on the book La Defensa de les Constitucions de Catalunya

The present view of the contemporary jurist on the Court of Contraventions (Tribunal de Contrafaccions) is a singular work. It is in between a recession and a paper. With the pretext of presenting and admiring the book La Defensa de les Constitucions de Catalunya by Josep CAPDEFERRO and Eva SERRA, it comes the opportunity to commentate the promising but ephemeral Court of Contraventions (1702-1713) and the hypothetical evolution of the Catalan public law. Although both the book and the Court are praised, there are some critical passages. The critiques about that high Court, the historic Catalan law and the political system of that time are formulated from the perspective of the contemporary jurist and political scientist. A certain kind of judgement lacking the expertise and sensitivity of the historian but nourished by the forthcoming legal and political theories and compared experiences which allow to illustrate several reformist and revolutionary paths towards liberal democracy. That comment is written with the intention of it to be understood and to be of interest by the ones that already read La Defensa de les Constitucions de Catalunya and those who did not read it yet. Among other reflections, it is explored if the Court of Contraventions should or should not be considered a sort of constitutional court. Despite that nature being finally denied, that does neither mean degrading its relevance nor refusing the character of the Catalan legal order as a disperse and flexible constitutionalism or, at least, a prelude of constitutionalism.

Keywords. , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.574 visualizaciones
Pau Bossacoma, «Un esguard del jurista contemporani al Tribunal de Contrafaccions. Comentari del llibre La Defensa de les Constitucions de Catalunya», InDret 3.15