4.19

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril – juliol 2019)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 10 d’abril, 25 de juny i 25 de juliol de 2019

Universitat de Barcelona

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 10 d’abril de 2019 (ruptura de parella estable amb fills menors i divisió de l’habitatge comú: necessitat d’aprovació judicial), 25 de juny de 2019 (renúncia parcial al dret d’usdefruit i conversió en dret d’ús) i 25 de juliol de 2019 (condició resolutòria en contracte de compravenda: l’aplicació – imperativa – de l’art. 621-54 del Codi civil).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (April-July 2019)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 10 April 2019 (unmarried couple with minor children: partition of the jointly owned home needs to be approved by court), 25 June 2019 (the waiver of a usufruct and its conversion into a right of use) and 25 July 2019 (resolutive condition guaranteeing deferred payment in a contract of sale: the (mandatory) application of art. 621-54 of the Catalan Civil Code).

Keywords. , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Descargar PDF: | Cat [316 KB]
descargas - 1.734 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril – juliol 2019). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 10 d’abril, 25 de juny i 25 de juliol de 2019», InDret 4.19