3.12

Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol-novembre 2011)
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 13 de juliol, 3 d’octubre, 5 d’octubre, 7 d’octubre i 18 d’octubre de 2011.

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 13 de juliol de 2011 (inscripció de l’adjudicació de finques a un cooperativista arran de resolució judicial recaiguda contra la cooperativa, titular registral), 3 d’octubre de 2011 (pacte de supervivència: no hi ha renúncia tàcita si se’n desconeixia l’existència i efectes), 5 d’octubre de 2011 (escriptura pública de manifestació unilateral de vigència d’un dret de cens: no es pot inscriure), 7 d’octubre de 2011 (inscripció de l’’adjudicació d’habitatge adquirit abans del matrimoni en conveni regulador de divorci) i 18 d’octubre de 2011 (no es pot inscriure el canvi d’ús d’un element privatiu sense llicència municipal).

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities (July-November 2011)

Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law and Legal Entities dated 13 July 2011 (judicial ruling against a cooperative allows registration of property rights to the plaintiff, a member of the cooperative), 3 October 2011 (Catalan beneficial joint tenancy: rights waivable, as long as the existence and the implications of the joint tenency are known to the beneficiary at the time of the waiver), 5 October 2011 (a unilateral public document signed by the holder of a property right, similar to a rentcharge over land, stating that the encumbrance exists cannot be registered), 7 October 2011 (registration of a division of pre-matrimonial assets included in a judgment on the consequences of divorce) and 18 October 2011 (the change of destination of an element within a condominium requires a municipal license).

Keywords. , , , , , , , ,
Descargar PDF: Esp []
descargas - 1.726 visualizaciones
Miriam Anderson, «Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol-novembre 2011). Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 13 de juliol, 3 d’octubre, 5 d’octubre, 7 d’octubre i 18 d’octubre de 2011.», InDret 3.12